Kuidas saada EMALi liikmeks?

 

Liidu tegevliikmeks saamist võib taotleda kolm pluss kahe (3+2) aastase õppekava (magistrikraadiga) või nelja (4) aastase õppekava (bakalaureuse kraadiga) maastikuarhitektuurialase või erandina ka maastikuarhitektuuri erialaga seonduva akadeemilise hariduse omandanud isik, kes on vähemalt kaks (2) aastat pärast nimetatud kraadi saamist maastikuarhitektuuri erialal tegutsenud ja kes tunnistab liidu põhikirja.

 

Liidu toetajaliikmeks saamist võib taotleda kolm pluss kahe (3+2) aastase õppekava (magistrikraadiga) või nelja (4) aastase õppekava (bakalaureuse kraadiga) maastikuarhitektuurialase või erandina ka maastikuarhitektuuri erialaga seonduva akadeemilise hariduse omandanud isik, kes tunnistab liidu põhikirja.

 

Liidu auliikmeks võib olla valitud igaüks, kellel on erilisi teeneid Eesti maastikuarhitektuuri edendamisel. Liidu auliikmeid valib Liidu üldkoosolek salajasel hääletamisel juhatuse ettepanekul, valimiseks on vajalik on vähemalt ¾ üldkoosoleku liikmete poolthäältest.

 

Mida peab Liidu liikmeks saamiseks tegema?

 

Liidu tegev- või toetajaliikmeks taotlejal on vajalik esitada Liidu juhatusele kirjalik avaldus, ülevaade oma erialasest tegevusest ja kolme Liidu tegevliikme soovitus. Lisaks on vajalik esitada ka oma eluloo kirjeldus (CV) ning akadeemilist haridust tõendav dokument.

 

Uue tegev- või toetajaliikme vastuvõtmine otsustatakse juhatuse poolt salajase hääletuse teel lihthäälteenamusega.

 

Vt ka EMALi põhikiri