Kutsekvalifikatsiooni taotlemine


Maastikuarhitekti kutse andja on Eesti Maastikuarhitektide Liit

Kutse andmine on reguleeritud Kutseseaduse ja Kutsenõukogu poolt kinnitatud Kutse andmise korraga. Hindamine on sätestatud hindamisjuhendiga.


Kutsekomisjoni koosseis:

Nele Nutt – esimees
Ülle Kunnus – aseesimees
Age Alas
Heiki Kalberg
Indrek Rünkla
Lilian Hansar
Sulev Nurme
Toomas Muru
Ivar Lubjak

Hindamiskomisjoni koosseis:

Teele Nigola - esimees
Sirle Salmistu - aseesimees

Kristiina Hellström

Terje Ong

Minea Kaplinski

Mare Maran


Maastikuarhitekti kutse tasemed


Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 on vastutav spetsialist, kes koostab, annab hinnangu või juhib maa- ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumilise keskkonna planeeringuid ja välisruumi ehitusprojektide terviklahendusi ning koostab hinnanguid maastiku (nii loodusliku kui ehitatud keskkonna) kohta.
Volitatud maastikuarhitekt annab eksperthinnanguid erinevatele maastikuarhitektuuri projektidele ja teeb auditeid maastikuarhitektuuri osa lahendustele, v.a. kõrgendatud avaliku huvi alla kuuluv välisruumi ja selle rajatised ning planeeringud.


Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 on vastutav tippspetsialist, kes koostab, annab hinnangu või juhib maa- ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumilise keskkonna planeeringuid ja välisruumi ehitusprojektide terviklahendusi ning koostab hinnanguid maastiku (nii loodusliku kui ehitatud keskkonna) kohta. Volitatud maastikuarhitekt-ekspert annab eksperthinnanguid erinevatele maastikuarhitektuuri projektidele, teeb auditeid maastikuarhitektuuri osa lahendustele ja planeeringutele, kaasa arvatud kõrgendatud avaliku huvi alla kuuluv välisruum ja selle rajatised ning planeeringud. Ta töötab välja uusi meetodeid maastikuarhitektuuri valdkonnas. Selle taseme maastikuarhitekt on võimeline tegutsema projekteerimise projektijuhina, juhendama kolleege ja juhtima töögruppide tööd.


Kutse taotlemise eeltingimused


Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus ning vähemalt 4-aastane erialane järjepidev töökogemus peale kraadi omistamist.

4-aastane bakalaureusekraad on võrdsustatud magistrikraadiga. Seda reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus (§12).

Maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 vähemalt 5-aastane erialane töökogemus 7. taseme volitatud maastikuarhitektina viimase 10 aasta jooksul ja vähemalt viie (mitte kõigi) loetelus toodud nõude täitmine.

 • on omandanud doktorikraadi maastikuarhitektuuri valdkonnas;
 • ta on rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, tema loomingut on pärjatud rahvusvahelise auhinnaga tunnustatud kultuuriasutuse või erialaliidu poolt;
 • on saanud auhinnalise või äramärgitud koha maastikuarhitektuurivõistluselt, mida on hinnanud rahvusvaheline žürii;
 • on valitud esinema rahvusvahelisel maastikuarhitektuurinäitusel;
 • on osalenud üleriikliku avaliku (maastiku)arhitektuurivõistluse žürii töös;
 • tema loomingut on pärjatud Kultuurkapitali aastapreemiagaa või Riigi Kultuuripreemiaga;
 • on osalenud autori või kaasautorina rahvusvahelises projektis maastikuarhitektuuri või ruumilise planeerimise valdkonnas;  
 • omab töökogemust planeerimise või projekteerimise projektijuhina või maastikuarhitektide töörühma juhina;
 • omab töökogemust projekteerimisbüroo või maastikuarhitektibüroo juhtimisel;
 • on aktiivselt ja tulemuslikult tegutsenud maastikuarhitekte ja/või maastikuarhitektibüroosid koondava ühenduse juhatuses, eestseisuses või nende moodustatud töörühmades;
 • on avaldanud kirjutisi välisriigi tunnustatud eriala(aja)kirjanduses;
 • on avaldatud tema eelretsenseeritud artikkel eriala(aja)kirjanduses;
 • on erialase raamatu või õpiku autor või üks autoritest;
 • on esinenud rahvusvahelistel konverentsidel eelretsenseeritud ettekandega;
 • on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert oma eriala mingis kitsamas lõigus;
 • on tegev/ tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga ja/ või teadustöö valdkonnas ja/või on koostanud erialaseid metoodikaid.
 • NB! Kutsestandardi kohaselt on volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 vastutav tippspetsialist, kes töötab välja uusi meetodeid maastikuarhitektuuri valdkonnas. Maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 taotlemisel tuleb CVs välja tuua koostatud metoodika(d). 

  Kutse taastõendamise tingimused

  Volitatud maastikuarhitekt, tase 7
  taastõendamisel vähemalt 3-aastane erialane töökogemus 7. taseme volitatud maastikuarhitektina viimase 5 aasta jooksul.

  Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 taastõendamisel vähemalt 3-aastane erialane töökogemus 8. taseme volitatud maastikuarhitekt-eksperdina viimase 5 aasta jooksul. 


  Lisaks on kutsesüsteemi osa ka maastikuarhitekti eetikakoodeks

   

  Kutse taotlemiseks valmistage ette kõik nõutud materjalid ja saatke taotlus aadressile info@maastikuarhitekt.ee


  Kõigil esitatud failidel peab olema nimetuses "perenimi_eesnimi_faili sisu kajastav märksõna". Kuna failid võivad olla mailile saatmiseks liiga mahukad, siis probleemide korral võtke ühendust info@maastikuarhitekt.ee. Samale aadressile võib saata ka küsimused, mis jäävad õhku peale kõigi dokumentidega tutvumist. Tüüpilisematele küsimustele on vastatud korduma kippuvad küsimused all!

  Kutseomistamistasu

  Kõigi tasemete kutse tasu 483,00.
  Kõigi tasemete kutse taastõendamise tasu 352,00.

  Tasu tuleb kanda Eesti Maastikuarhitektide Liidu kutse arvele IBAN

  EE622200221054763486. Selgituseks märkida kutseomistamistasu ja maksja ees- ja perekonnanimi.


  Hindamine

  Kutsekomisjon hindab taotleja vastavust eeltingimustele. 
  Hindamiskomisjon viib läbi kaheetapilise hindamise:

  • Esimeses etapis analüüsib iga hindamiskomisjoni liige kutse taotleja poolt esitatud materjale ja valmistab ette küsimused vestluseks.
  • Teises etapis toimub vestlus, milles osalevad hindamiskomisjoni liikmed ja kutse taotleja. Vestluse aeg ja koht teatatakse taotlejale kirjalikult e-posti teel 10 päeva jooksul alates dokumentide esitamise tähtajast.
  Vestlusele tulles tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, juhiluba või ID kaart). Vestluse keeleks on eesti keel.
  Vestluse viib läbi hindamiskomisjoni esimees või hindamiskomisjoni liige, kõikidel hindajatel on õigus esitada kutse taotlejale küsimusi. Vestluse eesmärgiks on taotletava kutsetaseme kompetentsusnõuetele vastavuse kontrollimine. 

  Iga hindaja hindab kutsetaotleja kompetentsuse vastavust kutsestandardis esitatud nõuetele hinnanguna “Jah” või “Ei”. Kui hinnangutes on “Jah” ja “Ei ” vastuseid võrdselt, siis on tulemuste määramisel otsustavaks hindamiskomisjoni esimehe hinnang. Hindamine loetakse sooritatuks, kui hindamiskomisjoni koondhinnang on positiivne.

  Hindamiskomisjoni esimees esitab hindamistulemused hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast vestluse läbiviimist kutsekomisjonile. Kutsekomisjon otsustab hindamisprotokolli alusel kutse andmise taotlejale.


  Kutsekomisjon tuleb kokku vähemalt üks kord aastas. 


  Järgmise vooru dokumentide esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2019.  


  Maastikuarhitekti kutse andmist kureerib Reet Soans (info@maastikuarhitekt.ee;
  tel: 5060 834)