Loometoetus ja -stipendium

Taotlemine

Nii toetust kui stipendiumi saab taotleda jooksvalt kogu aasta vältel esitades avalduse juhatuse nimele aadressile juhatus@maastikuarhitekt.ee. Taotlus vaadatakse komisjoni poolt läbi 45 päeva jooksul.

Loomekomisjoni koosseis 2018-2020:
Aljona Galazan, Merle Karro-Kalberg, Toomas Muru, Toomas Põld.

Kõigi EMALi loomestipendiumite ja -toetuste maksmise aluseks on loovisikute ja loomeliitude seadus ning liidu juhatuse poolt kinnitatud "Eesti Maastikuarhitektide Liidu vabakutselistele loovisikutele loometoetuste ja loovisikutele stipendiumite maksmise alused ja kord".

Komisjon võtab arvesse nii liikmemaksu tasumise ajalugu kui ka loomeregistri täitmist. Loomeregister on leitav Ettevõtjaportaalist (peale sisse logimist valige Loomeliidud), kus tuleb valida ülemisest sakist „Loomeregister“. Antud vaates on näha kõik varem sisestatud isiku teosed. Vajutades nupul „Lisa teos“ avaneb aken, kus tuleb täita vähemalt kõik need väljad, mis on märgitud punase tärniga (nende väljade täitmine on kohustuslik).

* * *

LOOMETOETUS

Loometoetuse taotlemiseks tutvu EMALi loometoetuse määramise aluse ja korraga, täida loometoetuse avaldus ja saada aadressile juhatus@maastikuarhitekt.ee. Komisjon teeb otsuse 45 päeva jooksul ja annab sellest sulle e-kirja teel teada.

Kes saavad loometoetust taotleda?

Juhul kui sa ei saa loometegevusest sissetulekut ja vastad kõigile allpool loetletud tingimustele saad taotleda loometoetust (Loometegevusest saadava sissetuleku hulka ei arvata loometegevusest saadav sissetulek, mille suurus ei ületa poolt loometoetuse suurusest kuus (2019. aastal on see 540/2=270 eur (brutotulu)).

 • ei ole avalikus teenistuses, ei tööta töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel (näiteks käsundusleping, töövõtuleping);
 • on vanuses 16. aastat kuni vanaduspensioni eani;
 • ei ole saanud vähemalt loometoetuse taotlemisele eelneval kuul võlaõigusliku lepingu (nt töö-, müügi-, üüri-, käsundus- või töövõtulepingu) alusel tulu;
 • ei õpi õppeasutuses päevases ehk statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes (akadeemilisel puhkusel olija võib toetust taotleda);
 • ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
 • ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
 • ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
 • ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool vabakutselise loovisiku loometoetuse suurusest.
Loometoetusega üheaegselt võib loovisik saada Kultuurkapitali stipendiume, preemiaid ja toetusi ning loomeliidu toetusest makstavaid stipendiume.

Toetust arvestatakse alates taotluse esitamise kuupäevast tagasiulatuvalt.

LOOMESTIPENDIUM
Loomestipendiumi taotlemiseks täita loomestipendiumi avaldus ja saada aadressile juhatus@maastikuarhitekt.ee. Komisjon teeb otsuse 45 päeva jooksul ja annab sellest sulle e-kirja teel teada.

Pärast stipendiumi kasutamist on vajalik EMALile esitada aruanne, mille jaoks palume ära täita loomestipendiumi aruande vorm ning edastada see aadressile juhatus@maastikuarhitekt.ee.

Mille jaoks saab stipendiumi?
Stipendiumi saab taotleda loometegevuse toetamiseks ja sellega seotud täiendusõppeks (täpsem nimekiri liidu loometoetuste ja -stipendiumite maksmise korras).

Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Loomestipendiumid kui riigieelarvest finantseeritavad stipendiumid on üldiselt tulumaksuvabastusega, ent seda üksnes juhul kui nende eesmärk vastab loovisikute ja loomeliitude seaduses antud definitsioonile. 

Alljärgnevalt on ära toodud mõned konkreetsed näited tegevustest, millele saab stipendiume taotleda.

Tulumaksuvabastusega stipendiume saab taotleda näiteks:
 • loominguliseks enesetäienduseks;
 • uurimistööks, mis toetab erialast tegevust;
 • kursusel/koolitusel osalemiseks; 
 • (kõrg)koolis õppimist toetavaks õppestipendiumiks;
 • residentuuris/loomelaagris osalemiseks;
 • õppereisil, ekspeditsioonil osalemiseks; 
Tulumaksukohustusega stipendiume saab taotleda näiteks:
 • näituse ettevalmistuseks;
 • konkreetse teose loomiseks;
 • varasemast olemasoleva teose edasiarendamiseks;
 • osalemiseks (ühis)näitusel;
 • töövahendite ostuks;
 • ateljee/stuudio rendiks;
 • trükise koostamiseks ja väljaandmiseks.
Täiendavate küsimuste korral pöörduge: minea@maastikuarhitekt.ee
Taotlused loomestipendiumi või -toetuse taotlemiseks saatke aadressile: juhatus@maastikuarhitekt.ee