Kutsetunnistus

Tutvustus

Mis on maastikuarhitekti kutse?

Maastikuarhitekti kutset on võimalik taotleda kahel tasemel:
Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, mille taotlemise eeltingimuseks on magistrikraadi ja nelja-aastase töökogemuse olemasolu.
Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8, mille taotlemise eeltingimuseks on doktorikraadi või muu sellega võrreldava akadeemilise kraadi olemasolu või on tegemist rahvusvaheliselt tunnustatud loovisikuga.

Eesti Vabariigis kehtiv kutsesüsteem on kompetentsipõhine, mis tähendab seda, et kutse taotleja peab kutsekomisjonile tõestama vastava kutse juurde kuuluvate kompetentside omamist. Kompetentsid on erinevate tasemete juures veidi erinevad ning nende kohta leiate täpse info vastava taseme kutsestandardist.

Volitatud maastikuarhitekt (tase 7) on spetsialist, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima maa- ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumiliste planeeringute ja maastikuarhitektuursete ehitusprojektide terviklahendusi ning hindama ehitatud keskkonda. Volitatud maastikuarhitekt on võimeline andma tavapäraseid eksperthinnanguid oma erialal. Vajadusel osaleb maastikku puudutavate kohalike võistluste žüriides ning on võimeline töötama riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes vastava ala asjatundjana.

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert (tase 8) on tippspetsialist, kellel on doktorikraad või muu sellega võrreldav akadeemiline kraad või on ta rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima maa- ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumiliste planeeringute ja maastikuarhitektuursete ehitusprojektide terviklahendusi ning hindama maastikku ja ehitatud keskkonda. Töötab välja uusi meetodeid tööülesannete lahendamiseks.

Kutsesüsteemi osa on ka maastikuarhitekti eetikakoodeks, mida iga taotleja peab järgima.

Kes kutsetunnistust väljastab ja kuidas seda taotleda?

Maastikuarhitektuuri kutse väljastajaks on Eesti Maastikuarhitektide Liit.
Kutsetunnistuse taotlemine on sätestatud hindamisstandarditega:
 • volitatud maastikuarhitekt, tase 7 hindamisstandard
 •  volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 hindamisstandard.
Kutse andmine on reguleeritud Kutseseadusega ning Kutsenõukogu poolt kinnitatud Kutse andmise korraga.
Kutse taotlemiseks valmistage ette kõik nõutud materjalid ja saatke taotlus aadressile info@maastikuarhitekt.ee
Kõigil esitatud failidel peab olema nimetuses "perenimi_eesnimi_faili sisu kajastav märksõna". Kuna failid võivad olla mailile saatmiseks liiga mahukad, siis täpsed juhtnöörid failide esitamiseks saate peale taotluse esitamist. Samale aadressile võib saata ka küsimused, mis jäävad õhku peale kõigi dokumentidega tutvumist. Tüüpilisematele küsimustele on vastatud Korduma kippuvate küsimuste all!

Kutseomistamistasu (kutse taotlemine 483€, taastaotlemine 352€) palume kanda Eesti Maastikuarhitektide Liidu arveldusarvele nr EE622200221054763486 . Selgituseks märkida kutseomistamistasu ja maksja ees- ja perekonnanimi.
Kutsekomisjon tuleb kokku vähemalt üks kord aastas.
Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2019 .
Maastikuarhitekti kutse andmist kureerib Reet Soans (info@maastikuarhitekt.ee; 5060 834)

Kutse andmise eeltingimused

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7
Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 on erialase magistrikraadiga või sellega võrdsustatud haridusega isik, kellel on vähemalt 4-aastane erialane järjepidev töökogemus peale kraadi omastamist.
Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8
Volitatud maastikuarhitekt-ekspert on tippspetsialist, kellel on doktorikraad või muu sellega võrreldav akadeemiline kraad või on ta rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima maa-alade, linnade ja asulate ruumilisi planeeringuid ja maastikuarhitektuursete objektide ehitusprojekte ning hindama ehitatud keskkonda. Volitatud maastikuarhitekt-ekspert 8. kutsetasemel:
 • Vähemalt 5-aastane erialane töökogemus 7. taseme volitatud maastikuarhitektina viimase 10 aasta jooksul;
 • Magistri- või sellega võrreldava maastikuarhitektiõppe edukas läbimine;
Lisaks vastab vähemalt viiele järgmistest nõuetest:
 • on omandanud doktorikraadi maastikuarhitektuuri valdkonnas;
 • on saanud auhinnalise või äramärgitud koha maastikuarhitektuurivõistluselt, mida on hinnanud rahvusvaheline žürii;
 • on osalenud üleriikliku avaliku (maastiku)arhitektuurivõistluse žürii töös;
 • on osalenud autori või kaasautorina rahvusvahelises projektis maastikuarhitektuuri või ruumilise planeerimise valdkonnas;
 • on avaldanud kirjutisi välisriigi tunnustatud eriala(aja)kirjanduses:
 • on avaldatud tema eelretsenseeritud artikkel eriala(aja)kirjanduses;
 • on erialase raamatu või õpiku autor või üks autoritest;
 • on valitud esinema rahvusvahelisel maastikuarhitektuurinäitusel;
 • on esinenud rahvusvahelistel konverentsidel eelretsenseeritud ettekandega;
 • on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert oma eriala mingis kitsamas lõigus;
 • on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga ja/või teadustöö valdkonnas ja/või on koostanud erialaseid metoodikaid;
 • on rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, tema loomingut on pärjatud rahvusvahelise auhinnaga tunnustatud kultuuriasutuse või erialaliidu poolt;
 • tema loomingut on pärjatud Kultuurkapitali aastapreemiaga või Riigi Kultuuripreemiaga;
 • omab töökogemust planeerimise või projekteerimise projektijuhina või maastikuarhitektide töörühma juhina;
 • omab töökogemust projekteerimisbüroo või maastikuarhitektibüroo juhtimisel;
 • on aktiivselt ja tulemuslikult tegutsenud maastikuarhitekte ja/või maastikuarhitektibüroosid koondava ühenduse juhatuses, eestseisuses või nende moodustatud töörühmades.

Kutse taastõendamise tingimused

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 taastõendamisel vähemalt 3-aastane erialane töökogemus 7. taseme volitatud maastikuarhitektina viimase 5 aasta jooksul.

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 taastõendamisel vähemalt 3-aastane erialane töökogemus 8. taseme volitatud maastikuarhitekt-eksperdina viimase 5 aasta jooksul.

Taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 ja volitatud maastikuarhitekt, tase 7 kutsete taotlemiseks ning taastõendamiseks esitatavad materjalid tuleb esitada digitaalselt (pdf) ja paberkujul köidetuna ühte A4 formaadis kausta (va materjalid (tööd), mis esitatakse eraldi kaustadena):

1) vormikohane avaldus (vt hindamisstandardi lisa 1), lae alla näidis
2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart),
3) haridust tõendava dokumendi koopia(d),
4) varem omistatud kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia(d),
5) täiendkoolituse läbimise korral seda tõendava dokumendi koopia(d),
6) elulookirjelduse soovituslik vorm (vt hindamisstandardi lisa 2), millele võidakse lisaks nõuda täiendavaid dokumente,
7) materjalid (tööd),
8) eneseanalüüs vorm H1 (vt hindamisstandardi lisa 3), lae alla näidis 
9) kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument.

Korduma kippuvad küsimused

Kui mul on diplom nelja-aastase maastikuarhitektuuri eriala bakalaureusekraadiga, kas see on sobilik taotlemaks maastikuarhitekti kutsetunnistust?

Jah, 4-aastane bakalaureusekraad on võrdsustatud käesoleval ajal magistrikraadiga. Seda reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus (§12).

Kuidas hinnatakse minu erialaseid oskusi?

Hindamine on kompetentsipõhine, mis tähendab seda, et kutse taotleja peab tõestama kompetentside olemasolu. Selleks tuleks esitatavate tööde valimisel lähtuda sellest, et valik annaks hea ülevaate kõigist kompetentsidest.

Kuidas saaksin enda kompetentse kõige paremini tõestada?

Selleks tuleks kutsetunnistuse taotlemisel esitatud tööd valida nii, et esindatud oleksid kõik kompetentsid, vt kutsestandard osa A punktid 2.1. – 2.6. Kuna erinevate tööde spetsiifikast tulenevalt on osade tööde koostajaks suurem töörühm, siis tuleks selgelt välja tuua enda osalus töös. Seda saab teha vormis Lisa 3. Eneseanalüüs. Samas saab esitada ka kõik muu konkreetsesse projekti kuuluva info, mida taotleja peab oluliseks hindamiskomisjonile esitada.
 Väljavõte kutsestandardist:
Kohustuslikud tööosad:
A.2.1 Maastikuarhitektuursete ehitusprojekti koostamise juhtimine
A.2.2 Maastikuarhitektuurse ehitusprojektide koostamine selle kõigis staadiumites
A.2.3 Planeeringute koostamise juhtimine
A.2.4 Planeeringu maastikuarhitektuurse osa koostamine kõigis planeeringu liikides
A.2.5 Planeeringute kõigi liikide ja ehitusprojektide ning ehitiste hindamine maastiku osas
A.2.6 Maastiku uurimine ja hindamine

Kui palju ja kuhu tuleb kutseomistamise tasu maksta?

Kõigi tasemete kutse tasu on 483.00.
Kõigi tasemete kutse taastõendamise tasu 352.00.
Kutseomistamistasu palume kanda Eesti Maastikuarhitektide Liidu arveldusarvele nr EE622200221054763486 . Selgituseks märkida kutseomistamistasu ja maksja ees- ja perekonnanimi.

Kust ma leian kutse taotlemise avalduse?

Avalduse saab allla laadida siit

Kas elulookirjeldus võib olla ka muus vormingus või peab kasutama kindlasti seda blanketti, mis on hindamisstandardis esitatud?

Elulookirjeldus võib olla ka muus vormingus. Näidisvormi saab kasutada nö eeskujuna. Seal on näha, mis laadi infot elulookirjeldus sisaldama peaks.

Kas lisaks digitaalselt esitatavatele töödele tuleb kõik samas mahus esitada ka paberkandjal?

Mis saab paberkandjal töödest peale taotlusvooru lõppu?

Jah, kõik tööd on vaja esitada ka paberkandjal, sest suuri jooniseid on arvutist ebamugav vaadata. Kõik paberkandjal materjalid tagastatakse omanikele peale taotlusvooru lõppu.

Kas portfoolio (nii digitaal- kui paberkujul tööd) tuleb esitada samaaegselt taotlusega?

Ei tule. Kui taotluste esitamise aeg on läbi, siis vaadatakse, palju taotlejaid oli ning otsustatakse, kuidas on kõige mõttekam nii digitaalsed kui ka paberkujul materjalid meile edastada. See info saadetakse kõikidele taotlejatele nädala jooksul peale taotluste esitamise tähtaega.

Kuidas vormistada digitaalseid materjale?

Taotlus:

1. Taotlus peab olema esitatud pdf-formaadis.
2. Kõik taotluse juurde kuuluvad dokumendid peavad olema koos ühes failis (s.h. skaneeritud materjal pildina), mille leheküljed on nummerdatud. Isikut tõendava dokumendi puhul on vajalik ID-kaardi mõlema poole koopia ning need tuleb paigutada samale leheküljele.
3. Fail nimi peab olema: „perenimi_eesnimi_kutse_taotlemine"
Projektid:
1. Esitatud tööde failid peavad olema pdf-formaadis.
2. Iga töö peab olema tervikuna ühes failis (tiitelleht, seletuskiri, kõik joonised ja lisad).
3. Tööde failid peavad olema nimetatud töö nimega.
4. Kõik leheküljed peavad olema õige orientatsiooniga.