Kutsetunnistus

Tutvustus

Mis on maastikuarhitekti kutse?

Maastikuarhitekti kutset on võimalik taotleda kahel tasemel:

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 on vastutav spetsialist, kes koostab, annab hinnangu või juhib maa- ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumilise keskkonna planeeringuid ja välisruumi ehitusprojektide terviklahendusi ning koostab hinnanguid maastiku (nii loodusliku kui ehitatud keskkonna) kohta. Volitatud maastikuarhitekt annab eksperthinnanguid erinevatele maastikuarhitektuuri projektidele ja teeb auditeid maastikuarhitektuuri osa lahendustele, v.a. kõrgendatud avaliku huvi alla kuuluv välisruum ja selle rajatised ning planeeringud. Selle taseme maastikuarhitekt on võimeline tegutsema projekteerimise projektijuhina, juhendama kolleege ja juhtima töögruppide tööd.

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 on vastutav tippspetsialist, kes koostab, annab hinnangu või juhib maa- ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumilise keskkonna planeeringuid ja välisruumi ehitusprojektide terviklahendusi ning koostab hinnanguid maastiku (nii loodusliku kui ehitatud keskkonna) kohta. Volitatud maastikuarhitekt-ekspert annab eksperthinnanguid erinevatele maastikuarhitektuuri projektidele, teeb auditeid maastikuarhitektuuri osa lahendustele ja planeeringutele, kaasa arvatud kõrgendatud avaliku huvi alla kuuluv välisruum ja selle rajatised ning planeeringud. Ta töötab välja uusi meetodeid maastikuarhitektuuri valdkonnas. Selle taseme maastikuarhitekt on võimeline tegutsema projekteerimise projektijuhina, juhendama kolleege ja juhtima töögruppide tööd.

Eesti Vabariigis kehtiv kutsesüsteem on kompetentsipõhine, mis tähendab, et kutse taotleja peab kutsekomisjonile tõestama vastava kutse juurde kuuluvate kompetentside omamist. Kompetentsid on erinevate tasemete juures veidi erinevad ning nende kohta leiate täpse info vastava taseme kutsestandardist.

Kutsesüsteemi osa on ka maastikuarhitekti eetikakoodeks, mida iga taotleja peab järgima.

Kes kutsetunnistust väljastab ja kuidas seda taotleda?

Maastikuarhitektuuri kutse väljastajaks on Eesti Maastikuarhitektide Liit. 
Kutsetunnistuse taotlemine on sätestatud hindamisstandarditega:
 • volitatud mastikuarhitekt, tase 7 hindamisstandard
 • volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 hindamisstandard
Kutse andmine on reguleeritud Kutseseadusega ning  Kutse andmise korraga.
Kutse taotlemiseks valmistage ette kõik nõutud materjalid ja saatke taotlus aadressile info@maastikuarhitekt.ee. Kõigil esitatud failidel peab olema nimetuses "eesnimi_perenimi_faili sisu kajastav märksõna". Samale aadressile võib saata ka küsimused, mis jäid õhku peale kõigi dokumentidega tutvumist. Tüüpilisematele küsimustele on vastatud Korduma kippuvate küsimuste all.

Kutseomistamistasu (kutse taotlemine 483€, kutse taastaotlemine 352€) palume kanda Eesti Maastikuarhitektide Liidu arveldusarvele EE622200221054763486. Selgituseks märkida kutseomistamistasu ja maksja ees- ja perekonnanimi.

Sügisvooru taotluste vastuvõtmine toimub 10.-20. septembrini 2019.
Taotleja kompetentsust hinnatakse esitatud dokumentide ja intervjuu alusel.
Intervjuu toimumise päev on 31. oktoober 2019.

Kevadvooru 2020 taotluste vastuvõtu aja lisame peagi.

Maastikuarhitekti kutse andmist kureerib Reet Soans (info@maastikuarhitekt.ee; 5060 834).

Kutse andmise eeltingimused

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, mille taotlemise eeltingimuseks on erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus ning vähemalt 4-aastane erialane järjepidev töökogemus peale kraadi omistamist.

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8, mille taotlemise eeltingimuseks on vähemalt 5-aastane erialane töökogemus 7. taseme volitatud maastikuarhitektina viimase 10 aasta jooksul ja lisaks vastab vähemalt viiele järgmistest nõuetest:
* on omandanud doktorikraadi maastikuarhitektuuri valdkonnas;
* on rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, tema loomingut on pärjatud rahvusvahelise auhinnaga tunnustatud kultuuriasutuse või erialaliidu poolt;
* on saanud auhinnalise või äramärgitud koha maastikuarhitektuurivõistluselt, mida on hinnanud rahvusvaheline žürii;
* on valitud esinema rahvusvahelisel maasitkuarhitektuurinäitusel;
* on osalenud üleriikliku avaliku (maastiku)arhitektuurivõistluse žürii töös;
* tema loomingut on pärjatud Kultuurkapitali aastapreemiaga või Riigi Kultuuripreemiaga;
* on osalenud autori või kaasautorina rahvusvahelises projektis maastikuarhitektuuri või ruumilise planeerimise valdkonnas;
* omab töökogemust planeerimise või projekteerimise projektijuhina või maastikuarhitektide töörühma juhina;
* omab töökogemust projekteerimisbüroo või maastikuarhitektibüroo juhtimisel;
* on aktiivselt ja tulemuslikult tegutsenud maastikuarhitekte ja/või maastikuarhitektibüroosid koondava ühenduse juhatuses, eestseisuses või nende moodustatatud töörühmades;
* on avaldanud kirjutisi välisriigi tunnustatud eriala(aja)kirjanduses;
* on avaldatud tema eelretsenseeritud artikkel eriala(aja)kirjanduses;
* on erialase raamatu või õpiku autor või üks autoritest;
* on esinenud rahvusvahelistel konverentsidel eelretsenseeritud ettekandega;
* on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert oma eriala mingis kitsamas lõigus;
* on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga ja/või teadustöö valdkonnas ja/või on koostanud erialaseid metoodikaid. 

Kutse taastõendamise eeltingimused

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 taastõendamise eeltingimuseks on vähemalt 3-aastane erialane töökogemus 7. taseme volitatud maastikuarhitektina viimase 5 aasta jooksul.

Volitatud maastikuarhitekt-eksperdi, tase 8 taastõendamise eeltingimuseks on vähemalt 3-aastane erialane töökogemus 8. taseme volitatud maastikuarhitekt-eksperdina viimase 5 aasta jooksul.

Taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 taotlemisel esitatakse:
a) vormikohane avaldus, lae alla näidis
b) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart)
c) haridust tõendava dokumendi koopia(d)
d) varem omistatud kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia(d)
e) elulookirjeldus
f) täiendkoolituse läbimise korral seda tõendava dokumendi koopia(d)
g) kutse andmise tasu maksmist tõendava dokumendi koopia
h) eneseanalüüsi vorm H1, lae alla näidis, eneseanalüüsi lisad
Eraldi failidena esitada: 
 • avaldus 
 • eneseanalüüsi vorm H1
 • eneseanalüüsi lisana esitatavad tööd (iga töö võimalusel koondatud ühte pdf faili, maksimaalne suurus 100MB)

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 taotlemisel esitatakse
:
a) taotluse avaldus, lae alla näidis
b) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart)
c) haridust tõendava dokumendi koopia(d)
d) varem omistatud kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia(d)
e) elulookirjeldus
f) täiendkoolituse läbimise korral seda tõendava dokumendi koopia(d)
g) kutse andmise tasu maksmist tõendava dokumendi koopia
h) eneseanalüüsi vorm H2, lae alla näidis, eneseanalüüsi lisad
Eraldi failidena esitada:
 • avaldus
 • eneseanalüüsi vorm H2
 • eneseanalüüsi lisana esitatavad tööd (iga töö koondatud ühte pdf faili, ühe faili maksimaalne suurus 100MB )
Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 ja volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 kutsete taotlemiseks ning taastõendamiseks esitatavad materjalid tuleb esitada digitaalselt (pdf).
Eneseanalüüsi lisadena esitatavad kompetentse tõendavad tööd - projektid ja planeeringud esitatakse vajadusel (kui kutse- või hindamiskomisjon küsib) lisaks ka paberkandjal A4 formaadis kaustadena, mis tagastatakse taotlejale peale kutseeksamit.
Digitaalselt esitatavad dokumendid vormistada analoogselt alljärgnevalt toodud nimekujule:
eesnimi_perenimi_avaldus.pdf
eesnimi_perenimi_vormH1 või H2.pdf
eesnimi_perenimi_projekt1(projekti lühinimetus).pdf
eesnimi_perenimi_projekt2(projekti lühinimetus).pdf
eesnimi_perenimi_planeering1(planeeringu lühinimetus).pdf
eesnimi_perenimi_planeering2(planeeringu lühinimetus).pdf
eesnimi_perenimi_uuring1(uuringu lühinimetus).pdf
eesnimi_perenimi_uuring2(uuringu lühinimetus).pdf

Korduma kippuvad küsimused

Kui mul on diplom 4-aastase maastikuarhitektuuri eriala bakalaureusekraadiga, kas see on sobilik taotlemaks maastikuarhitekti kutsetunnistust?

Jah, 4-aastane bakalaureusekraad on võrdsustatud käesoleval ajal magistrikraadiga. Seda reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus (§12).

Kuidas hinnatakse minu erialaseid oskusi?

Hindamine on kompetentsipõhine, mis tähendab, et kutsetaotleja peab tõestama kompetentside olemasolu. Selleks tuleks esitatavate tööde valimisel lähtuda sellest, et valik annaks hea ülevaate kõigist kompetentsidest.

Kuidas saaksin enda kompetentse kõige paremini tõestada?

Selleks tuleb kutsetunnistuse taotlemisel esitatud tööd valida nii, et esindatud on kõik kompetentsid, vt kutsestandard osa A punktid 2.1-2.3. Kuna erinevate tööde spetsiifikast tulenevalt on osade tööde koostajaks suurem töörühm, siis tuleb selgelt välja tuua enda osalus töös. Seda saab teha eneseanalüüsi vormis H1 või H2. Samas saab esitada ka kõik muu konkreetsesse projekti kuuluva info, mida taotleja peab oluliseks hindamiskomisjonile esitada.
Väljavõte kutsestandardist:
Tööosad:
A.2.1 Ehitusprojekti arhitektuuri välisruumi osa terviklahenduse koostamine selle kõigis staadiumites
A.2.2. Planeeringu koostamine erinevates planeeringu liikides
A.2.3 Maastiku uurimine, inventeerimine, hindamine ja maastiku hooldamise kavandamine

Kuhu ja kui palju tuleb kutseomistamise tasu maksta?

Kõigi tasemete kutse tasu on 483€.
Kõigi tasemete kutse taastõendamise tasu on 352€.
Kutseomistamistasu palume kanda Eesti Maastikuarhitektide Liidu arveldusarvele EE622200221054763486.
Selgituseks märkida kutseomistamistasu ja maksja ees- ja perekonnanimi.

Kas lisaks digitaalselt esitatavatele töödele tuleb kõik samas mahus esitada ka paberkandjal? Mis saab paberkandjal töödest peale taotlusvooru lõppu?

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid tuleb esitada digitaalselt. Eneseanalüüsi lisadena esitatavad kompetentse tõendavad tööd - projektid ja planeeringud esitatakse paberkandjal (A4 formaadis kaustadena) juhul, kui kutse- või hindamiskomisjon seda küsib. Kaustad tagastatakse taotlejale peale kutseeksamit. 

Kuidas vormistada digitaalseid materjale?

Digitaalselt esitatavad dokumendid vormistada analoogselt alljärgnevalt toodud nimekujule:
eesnimi_perenimi_avaldus.pdf
eesnimi_perenimi_vormH1 või H2.pdf
eesnimi_perenimi_projekt1(ptojekti lühinimetus).pdf
eesnimi_perenimi_projekt2(ptojekti lühinimetus).pdf
eesnimi_perenimi_planeering1(planeeringu lühinimetus).pdf
eesnimi_perenimi_planeering2(planeeringu lühinimetus).pdf
eesnimi_perenimi_uuring1(uuringu lühinimetus).pdf
eesnimi_perenimi_uuring2(uuringu lühinimetus).pdf

Eraldi failidena esitada:
 • avaldus
 • eneseanalüüsi vorm H1 (tase 7) või H2 (tase 8)
 • eneseanalüüsi lisana esitatavad tööd (iga töö koondatud ühte pdf faili, ühe faili maksimaalne suurus 100MB )